Nieuwsbrieven

  In toenemende mate klinkt gemor in de Nederlandse samenleving, vooral onder werkenden en gepensioneerden. Kritiek op de overheid groeit omdat voorzieningen niet meer aan de behoeften van de bevolking voldoen. De onrust heeft bijna steeds te maken met bestaanszekerheid. Stijgende prijzen, onzekerheid over pensioenen, stijgende AOW-leeftijd, onvoldoende woningen, problemen in de gezondheidszorg en internationale spanningen tasten die zekerheid aan.

  Het is duidelijk dat marktwerking tot problemen leidt in veel sectoren.

  In deze nieuwsbrief betogen we dat de krachten gebundeld moeten worden om de onrust om te zetten in acties. Daarvoor is vakbondsmacht nodig. Een vakbond die jong en oud verenigt, werkenden en gepensioneerden. Want strijden voor bestaanszekerheid op al die terreinen behoort tot de kerntaken van de vakbeweging. Naast inkomen, zorg en huisvesting is de vakbond zelf daarom onderwerp van deze nieuwsbrief. Daarbij komt de vraag aan de orde op welke manier de vakbond de belangen van m.n. ouderen het beste kan behartigen.


  De verschuivende politieke verhoudingen in het parlement als gevolg van de verkiezingen laten zich goed illustreren met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Op de laatste dag van de zittingsperiode van de Eerste Kamer heeft het demissionaire kabinet Rutte IV met stoom en kokend water de grootste sociaaleconomische ingreep sinds de Tweede Wereldoorlog door Eerste Kamer gejaagd. Maar door de verkiezingsuitslag staat deze wet opnieuw op de politieke agenda. Want de verkiezingen geven blijk van de verontrusting onder de bevolking over bestaanszekerheid. En pensioenen, het ‘uitgestelde loon’, vormen daarvan een belangrijk bestanddeel!

  Daarom in deze Nieuwsbrief drie artikelen die ingaan op de discussie!


  Op 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Voor hen die de ontwikkeling van de WTP hebben gevolgd was die uitkomst niet verrassend. Hoewel er altijd nog hoop was op gezond verstand bij verantwoordelijken voor pensioenen in FNV en bij de volksvertegenwoordigers.


  Complex en ondoorzichtig stelsel
  Maar dat bleek een illusie. Het FNV-pensioenteam, de verantwoordelijke FNV-bestuurders en een meerderheid in het LP en in de volksvertegenwoordiging bleken volkomen ingepakt in pensioenpolder. Resultaat is een verre van transparant pensioenstelsel zonder draagvlak onder de bevolking. Die is volledig buiten de totstandkoming gehouden. Alleen al de verwerking van wensen van de Eerste en Tweede kamer heeft een apart ‘spoorboekje’ opgeleverd in de vorm van een planningsbrief van minister Schouten.


  NIEUWSBRIEF 23, mei 2023

  Kernteam Landelijk Actiecomité RED HET PENSIOENSTELSEL

  info@redhetpensioenstelsel.nl

  OPROEP

  Deze week debatteerde de Eerste Kamer op 22 en 23 mei over de omstreden nieuwe pensioenwet, de Wet Toekomst Pensioenen. Op dinsdag 30 mei a.s. is de definitieve stemming erover gepland.

  Omdat de samenstelling van de Eerste Kamer binnenkort ingrijpend verandert willen PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D66 en CDA de wet met stoom en kokend water door de huidige Eerste Kamer duwen! Dinsdag 30 mei is daarvoor de laatste gelegenheid omdat later diezelfde dag de nieuwe Eerste Kamer wordt verkozen. Gezien de toenemende kritiek op de WTP is het twijfelachtig of een nieuwe Eerste Kamer er nog mee zou instemmen.

  Economen, juristen, het college voor de rechten van de mens, ouderenorganisaties die honderdduizenden leden vertegenwoordigen en andere politieke partijen hebben hun bezwaren laten horen. Maar er wordt niet naar geluisterd en het casinopensioen moet er blijkbaar koste wat het kost doorgedrukt worden.

  Die uitverkoop van ons pensioen is onacceptabel en daarom organiseert de SP samen met ouderenorganisaties en pensioenorganisaties een actie bij de Eerste Kamer op:

  Dinsdag 30 mei om 09:30

  Sluit je bij ons aan om te laten zien dat Nederland de uitverkoop van onze pensioenen niet accepteert. Je kunt je aanmelden via:

  Kom in actie tegen het casinopensioen! | Doe Mee – SP

  Zie ook onze Actiepagina


  NIEUWSBRIEF 22, maart 2023

  HOE krijgen we de arbeidsvoorwaarde pensioen weer op de agenda in FNV?

  Wetsontwerp Toekomst Pensioenen

  De Tweede Kamer heeft door steun van PvdA en GroenLinks in meerderheid ingestemd met het wetsontwerp Toekomst Pensioenen. Het wetsontwerp ligt nu bij de Eerste Kamer terwijl deskundigen blijven waarschuwen voor de consequenties van invoering van de wet:


  NIEUWSBRIEF 21, november 2022

  Strijders voor een goed pensioen,

  Op 26 november organiseert FNV een grote bijeenkomst in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is een manifestatie in de campagne:

  Nederland verdient beter!

  Het actiecomité ‘Red het Pensioenstelsel’ steunt deze campagne. Want:

  De inflatie in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. We zitten midden in een regelrechte inkomenscrisis. De inkomens moeten omhoog. Alleen als jij meedoet, gaan we dit samen winnen. Vind jij ook dat je beter verdient? Kom dan nu in actie.”


  NIEUWSBRIEF 20, oktober 2022

  HOE WINNEN WE DE STRIJD?

  Ontwikkeling Pensioenakkoord tot Wetsontwerp Toekomst Pensioenen

  Op 28 september was het Kernteam van Red het Pensioenstelsel te gast bij KBO-Brabant in Den Bosch. Die dag werd besteed aan het terugblikken op ‘het pensioendossier’: de ontwikkeling van het pensioenakkoord van 2019 (dat per referendum aan de leden van FNV werd voorgelegd) tot het wetsontwerp Toekomst Pensioenen (WTP, dat niet meer aan de leden of LP is voorgelegd, maar alleen via informatiebijeenkomsten wordt ‘uitgelegd’)

  In 2020 werd de uitwerking van het pensioenakkoord nog wel aan het Ledenparlement voorgelegd.


  NIEUWSBRIEF 19, eind AUGUSTUS 2022

  Medestrijders voor een goed pensioen,

  De strijd om een goed pensioen en tegen afbraak van het huidige collectieve en solidaire stelsel nadert een hoogtepunt. Op 12 september begint de behandeling van het wetsontwerp Toekomst Pensioenen in de Tweede Kamer. Daarbij is het van belang dat de maatschappelijke onrust over dit gedrocht duidelijk in de Kamer doordringt! Want alleen ‘de straat’ blijkt de politici te kunnen beïnvloeden. Zonder maatschappelijke actie blijken zij doof voor overweldigende en overtuigende argumenten dat WTP niet deugt en tot een ramp zal leiden. Zij houden zich dan gehoorzaam aan fractiediscipline en regeer- en ‘gedoog’akkoord (PvdA en GL!!).

  In deze Nieuwsbrief wordt de schade nog eens steekhoudend uiteengezet die de WTP aanricht onder de bevolking die pensioen opbouwt of reeds met pensioen is.


  NIEUWSBRIEF 18, eind juli 2022

  Op 15 juli heeft Red het Pensioenstelsel weer deelgenomen aan de informatie- en actiebijeenkomsten die de SP organiseert. Dit keer in Den Haag waaraan naast Bart van kent van de SP en Jan Ilsink van RhP werd deelgenomen door Rob de Brouwer (VO ABP voor Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en auteur van boeken over pensioen) en Cees Grimbergen (Tv-journalist van o.a. ‘Zwarte Zwanen’ Omroep Max). Opnieuw bleek de grote behoefte bij de aanwezigen aan informatie over wat er met de pensioenen staat te gebeuren en wat de positie van FNV en politieke partijen daarin is. Kijk op onze website voor videofilmpjes van reeds gehouden bijeenkomsten.

  Op 12 augustus is Nijmegen aan de beurt en op 13 augustus Tilburg!

  Deze informatie- en actietour door Nederland krijgt een hoogtepunt op 17 september. Daar worden alle deelnemers aan de bijeenkomsten met hun sociale netwerken verwacht om te laten zien dat ze zich niet neerleggen bij de Wet Toekomst Pensioenen. Omdat daarin hun opgebouwde pensioenrechten onteigend dreigen te worden.


  NIEUWSBRIEF 17, juli 2022

  Behandeling Wet Toekomst Pensioenen (WTP) weer uitgesteld

  Beantwoording van alle vragen over het wetsvoorstel WTP en verwerking van wijzigingen leiden ertoe dat de WTP pas na de zomer in de Tweede Kamer wordt besproken en op zijn vroegst op 1 juli 2023 kan worden ingevoerd.

  Ondertussen groeit de kritiek van deskundigen op het wetsontwerp met als belangrijkste aspect de uitvoerbaarheid. De wet is mede door de individualisering zo ingewikkeld dat speciale computerprogramma’s nodig zijn om de wet uit te kunnen voeren. En de miljoenen die daarvoor nodig zijn komen voor rekening van de pensioenfondsen, dus voor ons gespaarde en collectief beheerde uitgestelde loon. De discussie over de rekenrente gaat intussen gewoon door.


  NIEUWSBRIEF 16, juni 2022

  Pensioenstrijd bereikt nieuwe fase

  De enorme inflatie en daardoor stijging van prijzen en tarieven veroorzaken begrijpelijk maatschappelijke onrust. De hierdoor verder dalende koopkracht leidt inmiddels ook tot onrust in de achterban van regeringspartijen VVD en CDA. (De VVD nam op haar congres op 11 juni een motie aan: ‘Herstel Indexatie Pensioenen II en Zorgvuldige behandeling WTP’). Deze groeiende onrust voedt ook de twijfels over het pensioenbeleid van Rutte IV. Maar die hebben voorlopig vooral het effect dat het Kabinet steeds meer haast maakt de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) nog voor de zomer door de Tweede Kamer te jagen. Het gaat hierbij om een wet die het huidige en toekomstige inkomen van miljoenen Nederlanders zal bepalen!

  NIEUWSBRIEF 15, april 2022

  Minder zeker maar zeker minder !

  Dat is wat ons te wachten staat als de Wet Toekomst Pensioen wordt aangenomen. Belangrijke bezwaren tegen deze wet zijn:

  De doorgeslagen individualisering die een solidair pensioen in de weg staat.

  Het Life Cycle beleggen dat er toe leidt dat de gepensioneerden nauwelijks rendement op hun pensioengeld krijgen.

  Het beleid van rente afdekking dat uit gaat van een nominaal constant pensioen zonder indexatie.


  NIEUWSBRIEF 14, maart 2022

  Wat is er met uw pensioen aan de hand?

  Een gesprek tussen de heer Poet van ‘Red het pensioenstelsel’ en de heer Pens zogenaamd pensioendeskundige van de VVD en adviseur van NN Group over wat aan de hand is met het Nederlands pensioenstelsel.

  Bekijk het filmpje https://youtu.be/roM0RfkFqhk en beslis zelf of u Rutte-4 een schot voor de boeg wil geven door niet op hun plaatselijke vertegenwoordigers te stemmen.

  VVD, D66, CDA en CU blokkeren de indexatie van uw pensioen en houden inhaalindexatie tegen.


  NIEUWSBRIEF 13, januari 2022

  WET TOEKOMST PENSIOENEN IS GEBASEERD OP LEUGENS!

  Het nieuwe pensioenstelsel is nog geen gelopen race want steeds meer mensen zien in dat het niet nodig is en niet deugt. Mede door het asociale voornemen van het kabinet om de AOW los te koppelen van het minimumloon komen steeds meer belangenorganisaties in verzet. Maar ook als dat voornemen wordt teruggedraaid blijft strijdt voor ons pensioen noodzakelijk!


  NIEUWSBRIEF 12, November 2021

  In een brief van 18 november2021 antwoordt Willem Noordman, penningmeester Hoofdbestuur FNV en portefeuillehouder pensioenen, op vragen van het ‘Actiecomité Pensioenen Fryslân’. Daarin maakt het Hoofdbestuur duidelijk dat zij vasthoudt aan de ‘Wet Toekomst Pensioenen’ (de wet Koolmees) die in voorbereiding is. Het Bestuur stelt zich ermee tevreden om de voorbereidingen van de wet aan de leden uit te leggen.


  NIEUWSBRIEF 11, November 2021

  Pensioenakkoord in de prullenbak omdat niet aan de voorwaarden is voldaan

  Het FNV-bestuur en het Ledenparlement hebben in 2020 in meerderheid ingestemd met het pensioenakkoord onder voorwaarden die voor de leden van groot belang zijn:

  – (onmiddellijke) indexatie van de pensioenen.

  – overeind houden van een collectief en solidair stelsel (handhaving ‘verplichtstelling’)

  – eerder stoppen met werken mogelijk voor ‘zware beroepen’.

  Inmiddels blijkt dat aan al deze voorwaarden op geen enkel wijze wordt voldaan!!


  NIEUWSBRIEF 10, Oktober 2021

  Pensioendeskundigen slaan alarm

  Onder pensioendeskundigen zwelt de kritiek aan op de onzalige plannen die geleid hebben tot het pensioenakkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’. Zij ondersteunen ons standpunt dat er meer dan genoeg in de ‘pensioenpotten’ zit om te indexeren. De heilloze plannen horen in de prullenbak en het huidige stelsel kan worden verbeterd.


  NIEUWSBRIEF 9, september 2021

  Steeds meer berichten in de media wijzen erop dat pensioenfondsen er helemaal niet zo slecht voor staan als minister Koolmees beweert. Zelfs met de belachelijke rekenrente (waarin alleen rente en geen rendementen van de fondsen mag worden meegenomen) stijgen de dekkingsgraden.


  NIEUWSBRIEF 8, april 2021

  Postactieven met een aanvullend pensioen worden al jaren fiscaal gediscrimineerd

  Deze nieuwsbrief gaat over de fiscale discriminatie van ouderen, een fenomeen dat naast het pensioendebacle de koopkracht van postactieven steeds harder treft en uitholt.


  NIEUWSBRIEF 7, maart 2021

  Verkiezingsprogramma’s en pensioenen

  Het onderwerp pensioen is, ondanks het pensioenakkoord en de daaruit voortvloeiende voorbereiding van wetgeving, zeker geen ondergeschoven kindje gebleken in de huidige verkiezingsprogramma’s. Integendeel zelfs. Waren het geen paragrafen, dan waren het wel hele hoofdstukken die door de diverse programmacommissies aan het pensioen werden gewijd. In deze Nieuwsbrief meer daarover!


  NIEUWSBRIEF 6, februari 2021

  Regering en sociale partners gaan met het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan voorlopig verder met een beleid dat veel maatschappelijke problemen niet oplost. En zelfs nieuwe creëert!
  Dat is zeker het geval als we het hebben over de arbeidsmarktproblemen die in de Nederlandse samenleving spelen, maar ook wereldwijd zich manifesteren. In deze Nieuwsbrief leggen we dit onderwerp kritisch onder het vergrootglas. De Corona crisis heeft de werkelijke problemen scherp aan het daglicht gebracht.

   


  NIEUWSBRIEF 5, januari 2021

  Na onze oproep om blanco te stemmen bij de verkiezing van een voorzitter van de FNV en een stemadvies voor de kandidaten van Senioren voor het FNV-Ledenparlement ontvangt u hierbij Nieuwsbrief 5 van het Landelijk kernteam.
  Deze keer aandacht voor de Werkgroep Indexatie (WIN), een uitleg over het begrip indexatie en acties tegen uitholling van ons pensioen.

   


  NIEUWSBRIEF 4, NOVEMBER 2020

  Hierbij de vierde nieuwsbrief van het Landelijk Actiecomité.
  We gaan in op Pensioen als Arbeidsvoorwaarde, als uitgesteld loon!
  Daarin waarschuwen we dat ondermijning van het collectieve karakter van het huidige pensioenstelsel (door vergaande individualisering) pensioen als arbeidsvoorwaarde in cao-onderhandelingen uitholt. En daarmee de wettelijke verplichting in een bedrijfstak deel te nemen aan het daar functionerende pensioenfonds.

   


  NIEUWSBRIEF 3, OKTOBER 2020

  Hierbij de derde nieuwsbrief van het Landelijk Actiecomité.

  Hierin gaan we in op actuele ontwikkelingen en aanknopingspunten om de strijd voor behoud van ons pensioenstelsel voort te zetten. Onze insteek daarbij is een zo breed mogelijke samenwerking van allerlei initiatieven en met het oog op de verkiezingen op 17 maart 2021 richten we onze pijlen vooral op de politiek. In deze nieuwsbrief gaan we in op ons speerpunt INDEXATIE.

   


  NIEUWSBRIEF 2, 29 AUGUSTUS 2020

  In deze tweede nieuwsbrief van het Landelijk Actiecomité blikken we nog eens terug op het genomen besluit over een nieuw pensioenstelsel en gaan we in op enkele actuele ontwikkelingen en perspectieven voor (nieuwe) acties.

  Natuurlijk lijkt het nu wat rustiger aan het pensioenfront maar dat is een bedrieglijke stilte. Want enerzijds wordt het genomen besluit nu verder uitgewerkt en worden nieuwe wetten voorbereid, anderzijds woedt de discussie voort over de gevolgen van het genomen besluit.