Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEF 12, November 2021

In een brief van 18 november2021 antwoordt Willem Noordman, penningmeester Hoofdbestuur FNV en portefeuillehouder pensioenen, op vragen van het ‘Actiecomité Pensioenen Fryslân’. Daarin maakt het Hoofdbestuur duidelijk dat zij vasthoudt aan de ‘Wet Toekomst Pensioenen’ (de wet Koolmees) die in voorbereiding is. Het Bestuur stelt zich ermee tevreden om de voorbereidingen van de wet aan de leden uit te leggen.

NIEUWSBRIEF 11, November 2021

Pensioenakkoord in de prullenbak omdat niet aan de voorwaarden is voldaan

Het FNV-bestuur en het Ledenparlement hebben in 2020 in meerderheid ingestemd met het pensioenakkoord onder voorwaarden die voor de leden van groot belang zijn:

– (onmiddellijke) indexatie van de pensioenen.

– overeind houden van een collectief en solidair stelsel (handhaving ‘verplichtstelling’)

– eerder stoppen met werken mogelijk voor ‘zware beroepen’.

Inmiddels blijkt dat aan al deze voorwaarden op geen enkel wijze wordt voldaan!!

NIEUWSBRIEF 10, Oktober 2021

Pensioendeskundigen slaan alarm

Onder pensioendeskundigen zwelt de kritiek aan op de onzalige plannen die geleid hebben tot het pensioenakkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’. Zij ondersteunen ons standpunt dat er meer dan genoeg in de ‘pensioenpotten’ zit om te indexeren. De heilloze plannen horen in de prullenbak en het huidige stelsel kan worden verbeterd.

NIEUWSBRIEF 9, september 2021

Steeds meer berichten in de media wijzen erop dat pensioenfondsen er helemaal niet zo slecht voor staan als minister Koolmees beweert. Zelfs met de belachelijke rekenrente (waarin alleen rente en geen rendementen van de fondsen mag worden meegenomen) stijgen de dekkingsgraden.

NIEUWSBRIEF 8, april 2021

Postactieven met een aanvullend pensioen worden al jaren fiscaal gediscrimineerd

Deze nieuwsbrief gaat over de fiscale discriminatie van ouderen, een fenomeen dat naast het pensioendebacle de koopkracht van postactieven steeds harder treft en uitholt.


NIEUWSBRIEF 7, maart 2021

Verkiezingsprogramma’s en pensioenen

Het onderwerp pensioen is, ondanks het pensioenakkoord en de daaruit voortvloeiende voorbereiding van wetgeving, zeker geen ondergeschoven kindje gebleken in de huidige verkiezingsprogramma’s. Integendeel zelfs. Waren het geen paragrafen, dan waren het wel hele hoofdstukken die door de diverse programmacommissies aan het pensioen werden gewijd. In deze Nieuwsbrief meer daarover!


NIEUWSBRIEF 6, februari 2021

Regering en sociale partners gaan met het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan voorlopig verder met een beleid dat veel maatschappelijke problemen niet oplost. En zelfs nieuwe creëert!
Dat is zeker het geval als we het hebben over de arbeidsmarktproblemen die in de Nederlandse samenleving spelen, maar ook wereldwijd zich manifesteren. In deze Nieuwsbrief leggen we dit onderwerp kritisch onder het vergrootglas. De Corona crisis heeft de werkelijke problemen scherp aan het daglicht gebracht.

 


NIEUWSBRIEF 5, januari 2021

Na onze oproep om blanco te stemmen bij de verkiezing van een voorzitter van de FNV en een stemadvies voor de kandidaten van Senioren voor het FNV-Ledenparlement ontvangt u hierbij Nieuwsbrief 5 van het Landelijk kernteam.
Deze keer aandacht voor de Werkgroep Indexatie (WIN), een uitleg over het begrip indexatie en acties tegen uitholling van ons pensioen.

 


NIEUWSBRIEF 4, NOVEMBER 2020

Hierbij de vierde nieuwsbrief van het Landelijk Actiecomité.
We gaan in op Pensioen als Arbeidsvoorwaarde, als uitgesteld loon!
Daarin waarschuwen we dat ondermijning van het collectieve karakter van het huidige pensioenstelsel (door vergaande individualisering) pensioen als arbeidsvoorwaarde in cao-onderhandelingen uitholt. En daarmee de wettelijke verplichting in een bedrijfstak deel te nemen aan het daar functionerende pensioenfonds.

 


NIEUWSBRIEF 3, OKTOBER 2020

Hierbij de derde nieuwsbrief van het Landelijk Actiecomité.

Hierin gaan we in op actuele ontwikkelingen en aanknopingspunten om de strijd voor behoud van ons pensioenstelsel voort te zetten. Onze insteek daarbij is een zo breed mogelijke samenwerking van allerlei initiatieven en met het oog op de verkiezingen op 17 maart 2021 richten we onze pijlen vooral op de politiek. In deze nieuwsbrief gaan we in op ons speerpunt INDEXATIE.

 


NIEUWSBRIEF 2, 29 AUGUSTUS 2020

In deze tweede nieuwsbrief van het Landelijk Actiecomité blikken we nog eens terug op het genomen besluit over een nieuw pensioenstelsel en gaan we in op enkele actuele ontwikkelingen en perspectieven voor (nieuwe) acties.

Natuurlijk lijkt het nu wat rustiger aan het pensioenfront maar dat is een bedrieglijke stilte. Want enerzijds wordt het genomen besluit nu verder uitgewerkt en worden nieuwe wetten voorbereid, anderzijds woedt de discussie voort over de gevolgen van het genomen besluit.