Homepage

Onze pensioenen lopen groot gevaar.

Het grote graaien is begonnen, onze strijd daar tegen ook!


Hoe gaat FNV de belangen van leden behartigen
bij de uitvoering van de WTP?


Het antwoord zal mede van grote invloed zijn om in Nederland het vertrouwen van de
achterban en van de bevolking in de vakbeweging te herstellen. (dat volgens peilingen historisch laag is!)?

INHOUD

1. INVAREN

Voor het invaren in de WTP zijn de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers vertrekpunt.

– Hoe helpt FNV de leden te controleren of die – door het pensioenfonds vastgestelde – pensioenrechten juist zijn?

– Hoe ondersteunt FNV de leden om de misgelopen indexatie van 2008 – 2021 (van ca. 25% in de hele periode) alsnog gerealiseerd te krijgen om die ook te verwerken in de opgebouwde pensioenrechten?

Dit geldt zowel voor werkenden (in hun pensioenopbouw) als gepensioneerden in hun pensioenuitkering.

In de genoemde periode zijn de middelen in de fondsen meer dan verdubbeld! Het gaat daarbij om het uitgestelde en collectief beheerde loon van de deelnemers!!! Realisering van die herstelindexatie zou de totale jaarlijkse uitkering structureel laten stijgen van ca. 32 miljard naar ca. 40 miljard! Dat op een totaal van 1500 miljard. De kosten van uitvoering van de WTP gaat ook miljarden kosten die niet ten goede komen aan de deelnemers maar aan de stelselwijziging!!

De middelen in de fondsen mogen volgens de wet uitsluitend worden besteed aan pensioenuitkeringen!!!

2. INHAALINDEXATIE

Hoe steunt de FNV de belangen van de leden om – afgezien van de bovengenoemde herstelindexatie – ook de inhaalindexatie van de periode 2008 – 2021 binnen te halen voor de gepensioneerden in die periode VOORDAT DE PENSIOENPOTTEN WORDEN OPGESPLITST IN INDIVIDUELE POTJES?? Het gaat hierbij om een eenmalige uitkering van ca. 125% van het totaal van de jaarlijks uitkeringen, dat neerkomt op ca. 40 miljard!

3. De FNV-leiding lijkt van opinie dat het ‘Solidaire Contract’ het meest aan de belangen van de leden tegemoet komt. Echter het ‘Flexibele Contract’ geeft volgens deskundigen zelfs meer voordelen voor leden zonder dat de onderlinge solidariteit wordt aangetast.

Hoe en waar gaat FNV de discussie hierover voeren en hoe vindt de besluitvorming plaats?

ORGANISATIE

1. KADERVORMING

Hoe gaat FNV kaderleden opleiden om de leden te ondersteunen bij bovengenoemde eisen en keuzes. De Werkorganisatie zal volstrekt door gebrek aan capaciteit niet in staat zijn de honderdduizenden leden in hun individuele keuzes te ondersteunen. Daarom zullen in de functionerende vakbond kaderleden hiervoor moeten worden opgeleid!

Ben je benieuwd naar antwoord op deze vragen? Meld je aan bij het FNV-kaderberaad:


 Uw pensioen loopt gevaar!

Samen kunnen we een eerlijk pensioen afdwingen: op tijd een geïndexeerd pensioen. Door het huidige pensioenakkoord van tafel te vegen en ons eigen gespaarde geld te gebruiken om op tijd met pensioen te gaan waarbij de pensioenuitkering mee stijgt met de prijzen.

Al meer dan twaalf jaar lang zijn de huur van je woning, de prijzen in de supermarkt en de kosten van energie met recordsnelheden aan het stijgen terwijl het aanvullend pensioen niet omhoog gaat (niet geïndexeerd) of zelfs is gekort door foutieve rekenregels. Daardoor is de koopkracht van dat pensioen nu bijna 25% minder dan in 2010 en stijgen bijna alle pensioenen die werknemers opbouwen sinds 2009 ook al niet mee met de prijzen. Dit terwijl de middelen in de pensioenfondsen om pensioen mee uit te keren groeiden van 800 miljard naar bijna 2000 miljard. Dat pensioengeld is je eigen geld, gespaard tijdens je werkzame leven, daarom moeten werkenden en gepensioneerden hier zelf zeggenschap over krijgen.

Elk jaar stijgt de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan verder, terwijl je na een leven lang hard werken gewoon met 65 jaar moet kunnen stoppen met werken, en bij zware beroepen eerder. Deskundigen bevestigen dat dit goed haalbaar en betaalbaar is.

De soberheid voor gepensioneerden staat in schril contrast met het gegraai aan de top, waar men zichzelf tot wel vier keer het salaris van de minister-president toekent. Daarom moeten we een maximum stellen aan het salaris waarmee topmannen bij pensioenfondsen en pensioenuitvoerders zichzelf belonen.

Dit kan en moet anders!   Stop de Pensioenroof !!!

Daarom roepen wij op tot:

Het pensioenakkoord van tafel en verbetering van het huidige pensioenstelsel;

Indexatie voor elke generatie: pensioenfondsen kunnen dan rekening houden met hun rendement, dus stijgen de pensioenen voor iedereen en wordt compensatie voor gemiste indexatie mogelijk.

Zeggenschap over ons eigen pensioengeld en stoppen met werken op een redelijke leeftijd (AOW vanaf 65 en eerder bij zware beroepen)

Een stop op het gegraai aan de top

Zie ook de actiepagina

__________________________________________________________

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Logo-Vakbondsleden-in-offensief-2-300x300.png

De Nederlandse overheid pleegt al jaren in opdracht van de banken en de verzekeringsmaatschappijen een overval op ons pensioenstelsel, het beste pensioenstelsel in de wereld.

Er is al jaren niet meer geïndexeerd. Iets dat niet is uit te leggen in het licht van de rendementen. Er is meer geld in kas dan ooit en verplichtingen kunnen nog tot in lengte van jaren worden nagekomen.  Het gevolg is een aanzienlijke inkomensachteruitgang van de gepensioneerden en ook t.z.t. van hen die nog met pensioen moeten gaan.

In de FNV is er al vele jaren verzet gerezen tegen de activiteiten van de overheid. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 4 eisen:

  • Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen.
  • Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de prijzen.
  • Een pensioen voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.
  • Aanpassing van het pensioenstelsel mag niet leiden tot verslechteringen.

In de kader van het pensioenakkoord heeft het FNV bestuur alle kaarten gezet op onderhandelingen over uitvoering van dit akkoord.

Dat vakbondsonderhandelaars hun invloed vooral ontlenen aan het aantal (strijdbare) leden dat zij vertegenwoordigen is teveel over het hoofd gezien. Hierin willen de Actiecomités Red het Pensioenstelsel, die in elke provincie is vertegenwoordigd, voorzien. Het ontstaan en bestaan van de Actiecomités is veelal onbekend. Ook binnen de FNV. Bovendien worden over pensioenacties en de belangen, die achter pensioenen schuil gaan, door de overheid en officiële nieuwskanalen desinformatie verspreid.

Deze website wil bijdragen om dit tekort aan informatie op te heffen en desinformatie te weerleggen. Voor het opbouwen van vakbondsmacht is immers juiste informatie doorslaggevend als basis voor een goed oordeelsvermogen van vakbondsleden!

Deze website gaat in deze leemte voorzien via documentatie, video verslagen en wat verder maar nodig is.

Het belangrijkste doel zal zijn:

De 4 eisen opnieuw op tafel!! 

en de inwilliging van deze eisen!

 

Heeft u de petitie al ondertekend?

Het ‘Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel’ doet met 6 andere maatschappelijke organisaties mee met de petitie
om indexering van pensioenen af te dwingen.

Wij roepen u daarom op de petitie te ondertekenen en te verspreiden in uw omgeving!

Het Kernteam van het Actiecomité Red het Pensioenstelsel

 


 Noot: Deze website “RED HET PENSIOENSTELSEL” is opgezet en wordt beheerd door een aantal betrokken kaderleden van de FNV.