Homepage

Aan alle deelnemers in alle pensioenfondsen

Deze weken gaan de pensioenfondsen beslissen over de indexatie per 1 januari 2023. Die indexatie is dringend nodig. Begin dit jaar hadden de meeste pensioenfondsen al een indexatieachterstand van meer dan 20%. Daar komt dit jaar nog minstens 10% bij.

Eerst zeiden de pensioenfondsen dat ze niet konden indexeren omdat de rente te laag was. Nu beginnen de fondsbesturen al te zeggen dat ze hooguit een beetje kunnen indexeren omdat de rente teveel stijgt. De regering maakt het uitdrukkelijk mogelijk om te indexeren. Ze dringt er zelfs op aan. Alle ruimte boven een dekkingsgraad van 105% mag gebruikt worden. Maar verschillende fondsen willen eerst de buffers nog verder ophogen. Buffers die volgens de regering juist afgeschaft worden in het nieuwe pensioenstelsel.

Wij roepen u daarom op om aan uw eigen pensioenfonds duidelijk te maken dat er nu geïndexeerd moet worden. Wij eisen een pensioenindexatie van minstens 10% voor iedereen, werkenden en gepensioneerden.

Bijgevoegd vindt u een voorbeeld-brief die u aan uw pensioenfonds kan sturen.  Onderaan dit e-mail bericht staat een lijst van de grote fondsen met de dekkingsgraden per eind september 2022. Als u de dekkingsgraad van uw fonds opzoekt en daar 105% van aftrekt, dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel indexatie het fonds dit jaar kan geven. U kunt ook op de website van uw eigen fonds kijken. De dekkingsgraden per eind oktober zijn waarschijnlijk nog iets hoger.

De indexatie mag overigens niet groter zijn dan de prijsstijging. Die is 10% tot 15% afhankelijk van de peildatum die uw fonds gebruikt om de inflatie vast te stellen.

Staat uw fonds er hieronder niet bij? Kijk dan in de bijlage met een pagina uit de Telegraaf met alle fondsen. En zoek zelf het emailadres van uw fonds.

Vul de brief in en stuur hem aan uw pensioenfondsbestuur.

Als we zelf niet in actie komen gebeurt er niets!

Namens:

Kernteam Red het Pensioenstelsel


Bekijk hier de video’s van het Prinsjesdagprotest van 17 september 2022


Uw pensioen is in gevaar!

13,5% inflatie. Indexatie voor iedere generatie, juist nu en wel direct!!!

Het debat in de Tweede Kamer van 10 mei 2022 is hier terug te zien


De pensioenbijeenkomsten met de SP zijn hervat

U kunt zich hier opgeven voor een van de pensioenbijeenkomsten

De Themastream Pensioenen – 27 mei 2022 met Bart van Kent en Rob de Brouwer is hier te bekijken

Bekijk ook onze actiepagina


Bom onder nieuwe pensioenstelsel

Persbericht 21 februari 2022


Miljoenen deelnemers krijgen schrikbarend minder pensioen!


Het Landelijk Actiecomité “Red het Pensioenstelsel” wees er twee jaar geleden al op dat in het beoogde nieuwe pensioenstelsel de rendementen oneerlijk verdeeld gaan worden over verschillende leeftijdscategorieën. Nieuwe inzichten en berekeningen wijzen uit dat het nog veel erger wordt dan al werd gevreesd!
Diverse deskundigen, o.a. Rob de Brouwer, waarschuwen dat oudere “leeftijdscohorten” straks gedurende de periode dat ze pensioen ontvangen, weinig of niets meer krijgen van het rendement van de fondsen. En dat is nog al een verschil met het huidige stelsel waarin de pensioenopbouw (en de uiteindelijke pensioenuitkering) als volgt tot stand komt: 30% door de ingelegde premie, 30% door rendement gedurende de opbouwfase en 40% door rendement gedurende de periode waarin pensioen wordt ontvangen.
In het nieuwe stelsel wordt het beleggingsrisico en daarmee het rendement afgebouwd naarmate deelnemers ouder worden. Uiteindelijk resteert voor de oudere groepen een risicovrije beleggingsstrategie en daarmee nauwelijks nog rendement.
Daarmee gaat circa 40% van hun huidige toegezegde pensioenuitkering de mist in! Uw pensioen loopt gevaar!

Samen kunnen we een eerlijk pensioen afdwingen: op tijd een geïndexeerd pensioen. Door het huidige pensioenakkoord van tafel te vegen en ons eigen gespaarde geld te gebruiken om op tijd met pensioen te gaan waarbij de pensioenuitkering mee stijgt met de prijzen.

Al meer dan twaalf jaar lang zijn de huur van je woning, de prijzen in de supermarkt en de kosten van energie met recordsnelheden aan het stijgen terwijl het aanvullend pensioen niet omhoog gaat (niet geïndexeerd) of zelfs is gekort door foutieve rekenregels. Daardoor is de koopkracht van dat pensioen nu bijna 25% minder dan in 2010 en stijgen bijna alle pensioenen die werknemers opbouwen sinds 2009 ook al niet mee met de prijzen. Dit terwijl de middelen in de pensioenfondsen om pensioen mee uit te keren groeiden van 800 miljard naar bijna 2000 miljard. Dat pensioengeld is je eigen geld, gespaard tijdens je werkzame leven, daarom moeten werkenden en gepensioneerden hier zelf zeggenschap over krijgen.

Elk jaar stijgt de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan verder, terwijl je na een leven lang hard werken gewoon met 65 jaar moet kunnen stoppen met werken, en bij zware beroepen eerder. Deskundigen bevestigen dat dit goed haalbaar en betaalbaar is.

De soberheid voor gepensioneerden staat in schril contrast met het gegraai aan de top, waar men zichzelf tot wel vier keer het salaris van de minister-president toekent. Daarom moeten we een maximum stellen aan het salaris waarmee topmannen bij pensioenfondsen en pensioenuitvoerders zichzelf belonen.

Dit kan en moet anders!   Stop de Pensioenroof !!!

Daarom roepen wij op tot:

Het pensioenakkoord van tafel en verbetering van het huidige pensioenstelsel;

Indexatie voor elke generatie: pensioenfondsen kunnen dan rekening houden met hun rendement, dus stijgen de pensioenen voor iedereen en wordt compensatie voor gemiste indexatie mogelijk.

Zeggenschap over ons eigen pensioengeld en stoppen met werken op een redelijke leeftijd (AOW vanaf 65 en eerder bij zware beroepen)

Een stop op het gegraai aan de top

Zie ook de actiepagina

__________________________________________________________

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Logo-Vakbondsleden-in-offensief-2-300x300.png

De Nederlandse overheid pleegt al jaren in opdracht van de banken en de verzekeringsmaatschappijen een overval op ons pensioenstelsel, het beste pensioenstelsel in de wereld.

Er is al jaren niet meer geïndexeerd. Iets dat niet is uit te leggen in het licht van de rendementen. Er is meer geld in kas dan ooit en verplichtingen kunnen nog tot in lengte van jaren worden nagekomen.  Het gevolg is een aanzienlijke inkomensachteruitgang van de gepensioneerden en ook t.z.t. van hen die nog met pensioen moeten gaan.

In de FNV is er al vele jaren verzet gerezen tegen de activiteiten van de overheid. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 4 eisen:

  • Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen.
  • Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de prijzen.
  • Een pensioen voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.
  • Aanpassing van het pensioenstelsel mag niet leiden tot verslechteringen.

In de kader van het pensioenakkoord heeft het FNV bestuur alle kaarten gezet op onderhandelingen over uitvoering van dit akkoord.

Dat vakbondsonderhandelaars hun invloed vooral ontlenen aan het aantal (strijdbare) leden dat zij vertegenwoordigen is teveel over het hoofd gezien. Hierin willen de Actiecomités Red het Pensioenstelsel, die in elke provincie is vertegenwoordigd, voorzien. Het ontstaan en bestaan van de Actiecomités is veelal onbekend. Ook binnen de FNV. Bovendien worden over pensioenacties en de belangen, die achter pensioenen schuil gaan, door de overheid en officiële nieuwskanalen desinformatie verspreid.

Deze website wil bijdragen om dit tekort aan informatie op te heffen en desinformatie te weerleggen. Voor het opbouwen van vakbondsmacht is immers juiste informatie doorslaggevend als basis voor een goed oordeelsvermogen van vakbondsleden!

Deze website gaat in deze leemte voorzien via documentatie, video verslagen en wat verder maar nodig is.

Het belangrijkste doel zal zijn:

De 4 eisen opnieuw op tafel!! 

en de inwilliging van deze eisen!

 

Heeft u de petitie al ondertekend?

Het ‘Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel’ doet met 6 andere maatschappelijke organisaties mee met de petitie
om indexering van pensioenen af te dwingen.

Wij roepen u daarom op de petitie te ondertekenen en te verspreiden in uw omgeving!

Het Kernteam van het Actiecomité Red het Pensioenstelsel

 


 Noot: Deze website “RED HET PENSIOENSTELSEL” is opgezet en wordt beheerd door een aantal betrokken kaderleden van de FNV.