Nieuws

Kwaliteit ‘Wet Toekomst Pensioenen’

Korte samenvatting van aanbevelingen en verbeteringspunten in de voorliggende ‘Wet Toekomst Pensioenen’ (WTP).

J.N. Berkemeijer AAG , 20 februari 2023

A. Pensioendoelstellingen

  1. De WTP regelt een premiestelsel. Daarin spelen nominale pensioenen en indexatie geen wettelijke rol meer.
  2. Toetsen of met een bepaalde pensioenpremie een bepaald pensioenresultaat (b.v. 80% vervangingswaarde in 42 dienstjaren) kan worden behaald, is afhankelijk van subjectieve en discutabele aannames en leidt voor langere perioden tot een waaier aan uitkomsten. Het lange termijn pensioenresultaat is niet objectief eenduidig te bepalen.


VPN: Eerste Kamer maak rechterlijke toets mogelijk in nieuwe pensioenwet

De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN) pleit in een open brief aan de Eerste Kamer ervoor dat er een rechterlijke toets mogelijk is in de nieuwe pensioenwet

Afgelopen jaren is de DNB schromelijk te kort geschoten in haar toezicht op de pensioenfondsen. Actuarissen (verzekeringsdeskundigen die beroepshalve risico’s doorrekenen en evalueren) zijn daar al jaren zeldzaam helder over in hun beoordelingen. Het is daarom onverantwoord om in de nieuwe pensioenwet de toezichthoudende taak opnieuw bij de DNB te leggen zonder dat een rechterlijke toets mogelijk is. Temeer daar ook de individuele deelnemers en gepensioneerden in de nieuwe wet worden uitgesloten van bezwaar.

DNB en AFM hebben de afgelopen periode bewezen, het in hun toezicht gestelde vertrouwen niet te hebben waar gemaakt. Enige garantie dat dit in de toekomst anders zal zijn, is er niet. Een toetsing door de onafhankelijke rechter van hun besluiten moet daarom mogelijk blijven. Vandaar de oproep van VPN: Eerste Kamer maak de rechterlijke toets mogelijk.


Koopkrachtig pensioen? Rekenfoutje! 

Jos Berkemeijer Chairman/member Supervisory Boards Achmea

Koopkrachttabel van regering blijkt onjuist. Pensioen in nieuw stelsel blijkt toch niet koopkrachtig  In de ‘nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel toekomst pensioenen’ van 30 juni 2022 maakt de regering een versimpelde berekening van de koopkracht in het nieuw pensioenstelsel.


Strategie van FNV is aan verandering toe

Door: Sjarrel Massop

De discussie over de pensioenen is aanleiding geweest voor een hoop gedonder in de vakbeweging, speciaal in de sector senioren van de FNV. Gaandeweg kwam ik tot het inzicht dat dit een meer fundamentele achtergrond heeft. De vakbond is in een grote crisis terechtgekomen, die ze proberen organisatorisch op te lossen. Dit terwijl het een inhoudelijk probleem is. Die “op organisatie-verandering gerichte strategie” werkt dus niet en leidt juist tot verdieping van de crisis in plaats van het oplossen ervan. De aanpak van de leiding leidt tot een grote interne verdeeldheid binnen de bond.


WTP is een gedrocht

Een grote kop in de Telegraaf van 18 juni “ Met nieuw pensioen is een monster gecreëerd”. Bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet hebben diverse deskundigen uit de pensioenwereld uitgelegd wat er allemaal aan mankeert. Het kernprobleem is dat de Wet Toekomst Pensioen (WTP) een compromis is tussen twee totaal verschillende visies op pensioen. Volgens de Nederlandse Bank en ex-minister Koolmees is pensioen vooral een financieel product, een soort spaarrekening. Zij hebben de WTP dan ook volgestopt met regels die elke vorm van herverdeling of solidariteit tussen de pensioendeelnemers moeten voorkomen. Voor de vakbonden was pensioen vooral een inkomensverzekering. En bij verzekeringen is herverdeling nu eenmaal het doel. Bij een ziektekosten verzekering gaat het geld van de gezonden naar de zieken en daar heeft niemand een probleem mee. En bij pensioen gaat het geld van diegenen die kort leven naar diegenen die lang leven.  Waar de hoofdtekst van de wet alles doet om herverdeling te verhinderen komt er daarna een solidariteitsreserve uit de hoge hoed om weer een herverdeling tussen generaties mogelijk te maken.

 


Persbericht 9 maart 2021

KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud in hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Den Haag

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Vandaag besloten beide organisaties hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak.

Lees verder>>>


Pensioenpro.nl

Maarten van Wijk • PP NIEUWS

Adviescollege: ‘ernstige tekortkomingen’ in onderbouwing nieuwe pensioenwet

Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen moet in de huidige vorm niet naar de Tweede Kamer, vindt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). De doelen zijn te weinig concreet, alternatieven zijn niet uitgewerkt, de begrijpelijkheid schiet tekort en monitoring ontbreekt.
Lees verder>>>>

 

Pensioenfeiten.nl:

ER IS IN NEDERLAND VEEL TE VEEL GESPAARD VOOR HET AANVULLEND PENSIOEN

Het oude pensioenstelsel wordt in zijn geheel overboord gezet en vervangen door een volkomen nieuwe gedachte: de pensioenpremies worden op een persoonlijke pensioenrekening bijgeschreven.
Het binnengekomen geld wordt wel collectief belegd. De beleggingsresultaten worden overgeboekt naar de persoonlijke rekeningen van de deelnemers en de gepensioneerden, waarbij de mate waarin in de winst wordt gedeeld afhankelijk is van de leeftijd.

Lees verder>>>


Position paper “Red het pensioenstel” voor internet consultatie Wet toekomst pensioenen

10-02-2021
De reactie van het Actiecomité Red het Pensioenstelsel op het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.
In de inleiding formuleren wij de grote lijn van onze bezwaren tegen het wetsvoorstel. Daarna gaan we in Hoofdstuk 1 in op verschillende elementen van het nieuwe stelsel.
In Hoofdstuk 2 maken we enkele opmerkingen over de transitie-periode.
In hoofdstuk 3 gaan we in op enkele teksten die bij dit wetsvoorstel horen: het Integraal Afwegingskader, de beoogde doelen voor de stelselherziening, de Memorie van Toelichting, de wettekst zelf en tot slot enkele volgens ons nog ontbrekende wetteksten en aanvullende aandachtspunten.

Lees hier het hele Position paper>>>


Commentaar pensioenwet

Door de Vereniging van Thales gepensioneerden (VVSPTN) januari 2021

Auteur E. Stolp, Werkgroep pensioenen van de VVSPTN

 

Inleiding
Op de website van het ministerie van SZW worden de volgende doelstellingen
genoemd voor het nieuwe pensioenstelsel:
1. Transparanter en persoonlijker pensioenstelsel
2. Een minder snel stijgende AOW-leeftijd
3. Betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen
4. Extra keuze recht voor iedereen bij pensioen
5. Beter nabestaandenpensioen
6. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
Is nu dit wetsontwerp noodzakelijk om deze doelen te bereiken?
De AOW-leeftijd had ook in het bestaande pensioensysteem aangepast kunnen worden.
Vroegpensioen voor mensen met zware beroepen kan in de CAO worden geregeld net als de vroegere VUT-regelingen.
Een uitkering ineens had ook prima in de bestaande pensioenregelingen ingepast kunnen worden.
De huidige pensioenwet biedt voldoende mogelijkheden voor een goed nabestaandenpensioen.
Ook het voorgestelde systeem van risicodekking in plaats van kapitaaldekking tijdens de opbouwfase past goed in de huidige pensioenwet.
Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is geen ouderdomspensioen en had ook zonder wijziging van de pensioenwet ingevoerd kunnen worden.

Lees verder>>>


LIANE DEN HAAN: LIJSTTREKKER VAN DE VERKEERDE PARTIJ

 
Vandaag, 25 januari 2021, stond er een interview in De Volkskrant met Liane den Haan, de lijsttrekker van 50PLUS. De kop: “Ouderen willen hun pensioen niet omhoog ten koste van hun kinderen en kleinkinderen”. Wie is het daar niet mee eens? Maar als je doorleest kom je de volgende passage tegen:
“Stel dat je 20 procent van de pensioenpot aan indexatie kunt verdelen. Dan kun je zeggen: dat moet allemaal naar gepensioneerden. Maar je zou ook kunnen zeggen: dat moet evenredig verdeeld worden over gepensioneerden en werkenden”.

Lees verder>>>


KORTINGEN BIJ PENSIOENFONDSEN GROTENDEELS VAN DE BAAN

In het kader van het pensioenakkoord is afgesproken dat de kortingsregels voor pensioenfondsen worden versoepeld. Er wordt immers (uiterlijk 01-01-2026) overgestapt op een nieuw pensioenstelsel.
 
Voor het jaar 2020 had Minister Koolmees die kortingsregels al versoepeld. Ook voor 2021 heeft Minister Koolmees die versoepeling toegepast. Zie de brief van 16-12-2020.
 
Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van die versoepeling is dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds eind 2020 niet lager mag zijn dan 90%.

St. Pensioenbehoud: Hoe overheid en politiek met twee monden spreekt

14 december 2020
 
De zitting van de rechtbank met drie rechters die onze procedure tegen de Staat op 27 november behandelde, was zakelijk en werd goed geleid met een uitspraak op 10 februari 2021.De eisers in de procedure waren Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant.
 
Het geschil met de Staat gaat erover dat de Staat beweert dat pensioenen ‘onvoorwaardelijk’ zijn en dus gegarandeerd. Daarop gebaseerd moeten pensioenfondsen volgens de huidige Pensioenwet extra grote vermogensbuffers aanhouden zoals voorgeschreven in de EU-pensioenwetgeving IORP. Sinds de nieuwe Pensioenwet in 2007 in werking is getreden, zijn in 2013 en 2014 echter massale kortingen toegepast op grond van artikel 134 Pensioenwet en is al die tijd indexatie achterwege gebleven.
 
Er is dus helemaal géén garantie zoals verzekeraars wel moeten geven. Want alle risico’s van het beheer van pensioengelden door het pensioenfonds zijn voor het collectief van deelnemers en gepensioneerden zoals de Hoge Raad in 2012 heeft vastgesteld. Theorie en praktijk zijn dus in tegenspraak met elkaar en daar gaat onze procedure over. Lees hier verder.