Juridische procedures en acties

Publieksactie

De maat is vol!

Gepensioneerden en actieven die pensioen opbouwen, kom in beweging!

Onder pensioendeskundigen zwelt de kritiek aan op de onzalige plannen die geleid hebben tot het pensioenakkoord en het wetsontwerp ‘Toekomst Pensioenen’. Zij ondersteunen ons standpunt dat er meer dan genoeg in de ‘pensioenpotten’ zit om te indexeren. De heilloze plannen horen in de prullenbak en het huidige stelsel kan worden verbeterd.


De actiegroep “Red het Pensioenstelsel” heeft samen met Stichting Pensioenbehoud, NBP en het Pensioentribunaal, een verzoek ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer om een parlementaire ondervragingscommissie in te stellen naar pensioenen:

 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maastricht, 18 januari 2021

Geachte voorzitter en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Betreft: Eigen verantwoordelijkheid Tweede Kamer als wetgever in het kader van de ‘Pensioenaffaire’

In de afgelopen jaren is door de in het briefhoofd opgenomen organisaties meerdere malen aandacht gevraagd van de woordvoerders Pensioen en de fractievoorzitters voor hetgeen de ‘Pensioenaffaire’ kan worden genoemd.
Daar is tot nog toe, behoudens door enkele oppositiepartijen, niet of nauwelijks actie op ondernomen.
Aanleiding voor ons om de Tweede Kamer op de valreep formeel te verzoeken een Parlementaire Ondervragingscommissie Pensioen in te stellen.

Lees hier de hele brief>>>


Vereniging - KBO-Brabant

Parlementaire ondervraging
pensioenstelsel

Aan de politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2021

25 februari 2021

Geachte politici,

Op en rond 17 maart a.s. vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Ook uw partij dingt mee naar de gunst van de kiezer om de komende vier jaar vanuit een of meerdere zetels in de Tweede Kamer het volk te mogen vertegenwoordigen.

Lees hier verder>>>


E-mailbericht van KBO Brabant aan de Tweede Kamer

Van: Wilma Schrover

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 15:41

Aan: T.Ende@tweedekamer.nl
CC: cie.szw@tweedekamer.nl

Onderwerp: Parlementaire ondervraging pensioenstelsel

Goedemiddag mevrouw Ende,

Op 3 februari jl. is in het procedureel overleg van de vaste commissie SZW een brief aan de orde geweest, waarin een viertal partijen – het landelijk actiecomité Red het Pensioenstelsel, de Stichting PensioenBehoud, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Pensioentribunaal – de Tweede Kamer verzoeken een parlementaire ondervraging in te stellen naar wat er is misgegaan in de uitvoering van het huidige pensioenstelsel sinds de invoering van de Pensioenwet 2007. De commissie heeft helaas besloten inhoudelijke behandeling van het verzoek over het verkiezingsreces heen te tillen.

Hoewel KBO-Brabant – zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren – niet tot de directe indieners behoort, steunen wij het verwek wel. Dat hebben we heden per brief kenbaar gemaakt aan alle politieke partijen die binnenkort meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2021. In die brief verwijzen wij in een link naar het artikel in ons ledenmagazine Ons (maart-editie) over de behoefte aan een parlementaire ondervraging. Volledigheidshalve voegen we de link ook direct toe aan dit e­mail bericht: https://www.onsmaqazine.n1a,Q2l/02/22/pJLQliiQenen1

We verzoeken u om onze brief toe te voegen aan het verzoek van de indieners, zodat deze mede behandeld kan worden in een hopelijk eerstvolgend algemeen overleg over pensioenkwesties na het verkiezingsreces.

Uw bevestiging zien wij graag tegemoet.

KBO Brabant
Wilma Rovers


Den Haag, 8 februari 2021

Lees hier de reactie van de griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op het de verzoek van  het Landelijk actiecomité Red het Pensioenstelsel, Stichting Pensioenbehoud, NBP en het Pensioentribunaal, om een parlementaire ondervragingscommissie in te stellen naar pensioenen>>>